• icon0(384) 311 20 02
  • iconinfo@acigol.bel.tr
  • icon YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. NO:55 ACIGÖL/NEVŞEHİR

2024 YILI İÇİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALESİ

2024 YILI İÇİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALESİ

T.C.

ACIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

 

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1239454

1-İdarenin

a) Adı

:

ACIGÖL BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ 55 50140 ACIGÖL/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3843112002 - 3843112375

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

         

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 3000 Litre Motorin Euro Dizel (Diğer) 100000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Motorin, Belediye garajındaki motorin tankına, Kurşunsuz benzin ise istasyondaki Pompadan ilgili personele teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar; İdarenin taşıt garajında bulanan 3000 Lt'lik motorin tankında akaryakıt bittiği zaman İdare tarafından, yükleniciye telefonla bildirilecek ve telefonla bildirim yapıldıktan sonra 12 saat içerisinde motorin taşıt garajındaki tanka teslim edilecektir. Kurşunsuz benzin ise ilgili personele veresiye fiş karşılığında istasyondaki pompadan teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ACIGÖL BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. 
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) alınmış İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel ki
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPtan alınır.
4.1.3. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel ki
şi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına veya ISO standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Akaryakıt Satışı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. 
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda haz
ırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. 
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, i
şin tamamı için teklif verilecektir.
11. 
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yap
ılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Di
ğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dosyayı indirmek için tıklayın