• icon0(384) 311 20 02
  • iconinfo@acigol.bel.tr
  • icon YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. NO:55 ACIGÖL/NEVŞEHİR

22 ADET SANAYİ ARSASI SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR.

22 ADET SANAYİ ARSASI SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR.

22 ADET SANAYİ ARSASI SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR.

T.C.

ACIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Acıgöl Belediye Meclisi’nin 04.08.2022 tarihli ve 16 sayılı kararı doğrultusunda, Acıgöl Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıdaki Tabloda; Mahallesi, ada, pafta, parsel no’ları ile m2’leri ile muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları yazılı bulunan 22 adet arsanın satış işidir.

Arsaların satışı aşağıdaki tabladaki sıralamaya göre yapılacaktır.

 

S. NO

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI  (TL)

1

Çayırlı

K32C25B2B

673

5

200,19

      415.000,00

          12.450,00

2

Çayırlı

K32C25B2B

674

4

120,13

      250.000,00

            7.500,00

3

Çayırlı

K32C25B2B

674

5

120,13

      250.000,00

            7.500,00

4

Çayırlı

K32C25B2B

674

6

120,13

      250.000,00

            7.500,00

5

Çayırlı

K32C25B2B

674

7

120,12

      250.000,00

            7.500,00

6

Çayırlı

K32C25B2B

674

8

120,12

      250.000,00

            7.500,00

7

Çayırlı

K32C25B2B

674

9

120,11

      250.000,00

            7.500,00

8

Çayırlı

K32C25B2B

674

16

120,17

      250.000,00

            7.500,00

9

Çayırlı

K32C25B2B

674

17

120,17

      250.000,00

            7.500,00

10

Çayırlı

K32C25B2B

674

18

120,16

      250.000,00

            7.500,00

11

Çayırlı

K32C25B2B

674

19

120,16

      250.000,00

            7.500,00

12

Çayırlı

K32C25B2B

674

20

120,16

      250.000,00

            7.500,00

13

Çayırlı

K32C25B2B

674

21

120,16

      250.000,00

            7.500,00

14

Çayırlı

K32C25B2B

673

6

100,09

      210.000,00

            6.300,00

15

Çayırlı

K32C25B2B

673

7

100,09

      210.000,00

            6.300,00

16

Çayırlı

K32C25B2B

673

20

100,08

      210.000,00

            6.300,00

17

Çayırlı

K32C25B2B

673

21

100,08

      210.000,00

            6.300,00

18

Çayırlı

K32C25B2B

673

8

50,04

      105.000,00

            3.150,00

19

Çayırlı

K32C25B2B

673

9

50,04

      105.000,00

            3.150,00

20

Çayırlı

K32C25B2B

673

17

50,04

      105.000,00

            3.150,00

21

Çayırlı

K32C25B2B

673

18

50,04

      105.000,00

           3.150,00

22

Çayırlı

K32C25B2B

673

19

50,04

      105.000,00

            3.150,00

 

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Yukarı Mahalle, Belediye Caddesi No: 55 Acıgöl/NEVŞEHİR adresindeki Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli personel Güler AKÇAKAYA’dan  200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası)  ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Acıgöl Belediyesinin yukarıda belirtilen adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda 05/10/2022 tarih ve  Saat 10:00’da başlayacaktır. Bir arsanın ihalesi bittikten sonra sırayla diğer arsanın ihalesine devam edilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

 

 

4- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihale dosyası içinde sunmaları gerekir:

4.1. T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ile,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ihaleye katılabilir.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyanname/sirküleri,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.3. İş bu Şartnamenin 2.1. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya nakit teminatların Acıgöl Belediye Başkanlığının T. C. Ziraat Bankası, Acıgöl Şubesindeki TR23 001 0013 8228 2464 8250 01 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren belge.

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5. Belediyeye borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair, belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alınmış belge.

4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.8. Tebligat adresini gösterir belge,

4.9. Adli sicil kaydı, (Tüzel kişiler için ortakların tamamından)

İlanen duyurulur. 20/09/2022

 

 

Ercan ERTAŞ

Belediye Başkanı